System punktów ECTS Drukuj

ects logo

 

 

System punktów ECTS początkowo nazywany Systemem Transferu Punktów, opracowany w drugiej połowie lat 80-tych XX wieku, pierwotnie używany był w ramach programu ERASMUS jako system umożliwiający łatwiejsze rozliczenie okresu studiów odbytych przez studentów poza macierzystą uczelnią.


W 1999 roku w Deklaracji Bolońskiej ministrowie wskazali system ECTS jako jedno z podstawowych narzędzi Procesu Bolońskiego a tym samym element Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.


W 2003 roku na Konferencji w Berlinie, idąc o krok dalej, Ministrowie wykazali, że na bazie sytemu ECTS powinny powstać krajowe systemy akumulacji punktów służące do rozliczania toku studiów. Ponieważ wiele państw na ten cel zaadaptowało system ECTS, w dokumentach Komisji Europejskiej jego nazwę zmieniono na: Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów.

 

 

 

CECHY SYSTEMU ECTS

gwiasdka Przyjęty przez wiele uczelni europejskich, jako podstawowy system akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych, system ECTS:

 • jest sposobem oceny postępów studenta i służy do potwierdzania oraz zaliczenia kolejnych etapów kształcenia; docelowo zastosowanie systemu powinno uwzględniać dorobek osiągnięty w różnych okresach życia, w różnych krajach, w różnych uczelniach oraz poza tradycyjnym systemem kształcenia
 • pozwala przedstawić program studiów w czytelny sposób, który usprawnia proces rozliczania studentów oraz pozwala na porównanie programów, co przyczynia się do budowania zaufania między uczelniami oraz między uczelniami a rynkiem pracy
 • ułatwia tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia
 • służy do rozliczania okresu studiów odbytych przez studentów na innych uczelniach w kraju oraz za granicą


 

gwiasdka System ECTS jest ukierunkowany na studenta, dlatego przyporządkowywanie punktów ECTS przedmiotom (modułom itd.) opiera się na nakładzie pracy studenta. Ma to odwzorować pracochłonność danego elementu kształcenia proporcjonalnie do pracochłonności pełnego roku akademickiego.


Przyjmuje się, iż roczny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych odpowiada 60 punktom ECTS.

Jednocześnie w Europie nakład pracy studenta wynosi przeważnie około 1500 - 1800 godzin, z czego wynika, że 1 punktowi ECTS odpowiada 25-30 godzin pracy przeciętnego studenta.


1 rok akademicki (1500-1800 godzin pracy)  = 60 punktów ECTS

25 - 30 godzin pracy = 1 punkt ECTS

 

 

gwiasdka Biorąc za podstawę powyższe wyliczenia można przedstawić tabelę organizacji toku studiów przy użyciu punktów ECTS przyjętą w dwu stopniowym systemie studiów wyższych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego:

 

 

I stopień studiów (Bachelor)

3 lata = 6 semestrów = 6 x 30 pkt ECTS

180 punktów ECTS

II stopień studiów (Master)

2 lata = 4 semestry = 4 x 30 pkt ECTS

120 punktów ECTS

I stopień studiów (np. inżynierskie)

4 lata = 8 semestrów = 8 x 30 pkt ECTS

240 punktów ECTS

II stopień studiów (specjalizacja)

1,5 /2 lata = 3 /4 semestry = 3 /4 x 30 pkt ECTS

90 lub 120 punktów ECTS

Studia jednolite magisterskie (np. lekarskie)

5 lat = 10 semestrów = 10 x 30 pkt ECTS

300 punktów ECTS

 

 

 

ZASADY PRZYPORZĄDKOWANIA PUNKTÓW ECTS PRZEDMIOTOM


 • Punkty ECTS są przyznawane na podstawie oszacowanego nakładu pracy przeciętnego (!) studenta; chroni to wszystkich studentów, zarówno tych wybitnych jak i słabych przed nadmiernie przeładowanymi lub zbyt „lekkimi” programami; jednocześnie przyznana ilość punktów ECTS nie jest bezpośrednio związana z ilością godzin zajęć - tzw. godzinami kontaktowymi; godzina wykładu może wymagać od studentów dodatkowo 3 godzin samodzielnej pracy, natomiast przygotowanie do seminarium może zająć cały tydzień
 • Nie powinno się przyporządkowywać większej ilości punktów ECTS, niż 60 punktów za zaliczenie roku studiów. Można to zrobić tylko w szczególnych wypadkach, jednak należy to uzasadnić i udokumentować w katalogu przedmiotów
 • Punkty ECTS student może uzyskać tylko po wykonaniu wymaganej pracy i zaliczeniu (uzyskaniu oceny pozytywnej) przedmiotu – ilość punktów ECTS za zaliczenie danego elementu programu ma charakter bezwzględny i nie zależy od uzyskanej oceny
 • Punkty ECTS nie określają statusu zajęć, jego ważności w programie studiów, czy prestiżu nauczyciela
 • Punkty ECTS przyznaje się za wszystkie elementy programu studiów (def.: niezależne i formalnie wyróżnione doświadczenie uczenia się takie jak: moduł, zajęcia, praktyki, praca dyplomowa), zarówno tym należącym do programów studiów kończących się uzyskaniem dyplomu, jak i modułom prowadzonym dla osób, które nie odbywają pełnych studiów

 

 


SZACOWANIE NAKŁADU PRACY STUDENTÓW

 

Prawidłowe przyporządkowywanie punktów ECTS elementom programu studiów powinno należeć do wewnętrznych procedur zapewniania jakości na uczelni. Jak wspominano powyżej punkty przypisywane są wszystkim elementom programu i efektom uczenia się. Wyznacznikiem liczby punktów powinien być oszacowany nakład pracy studenta.


gwiasdka Przy szacowaniu nakładu pracy studenta uczelnie muszą wziąć po uwagę:

 • liczbę godzin kontaktowych (il. godzin w tygodniu pomnożona przez ilość tygodni nauki)
 • czas spędzony na indywidualnej nauce lub nauce w grupie: praca w laboratorium, zbieranie potrzebnych materiałów, pisanie prac i projektów, przygotowanie się do zajęć
 • czas potrzeby do przygotowania się oraz udziału w egzaminach
 • czas potrzebny na obowiązkowe praktyki

 

Powyższe informacje powinny pochodzić nie tylko od autorów programu i prowadzących dany przedmiot, ale również od studentów, który wyrażają swoja opinie w przeprowadzanych anonimowych ankietach. Ankiety te powinny być realizowane przy współpracy z organizacjami studenckimi.
TABELA OCEN SYSTEMU ECTS

 

W ramach systemu ECTS opracowana została siedmiostopniowa tabela ocen, która ma za zadanie ułatwić proces porównywania ocen uzyskanych w różnych systemach kształcenia wyższego. System ten nie zastępuje krajowych systemów oceniania, ma jedynie pomóc w ich porównywaniu.

Podstawową cechą tabeli ocen ECTS jest pozycjonowanie w rankingu. Oznacza to, iż wyznacza się pozycję danego studenta - jego osiągnięć, na tle pozostałych studentów. Wyniki wszystkich studentów dzielone są na dwie grupy: pozytywne i negatywne. W obrębie obu grup wyróżniane są podgrupy: pięć dla ocen pozytywnych, dwie dla ocen negatywnych. Następnie ustala się procent studentów którzy osiągnęli wyniki mieszczące się w poszczególnych grupach.

 

Tabela ocen ECTS prezentuje się jak poniżej:

 

Ocena ECTS % studentów, którzy uzyskali daną ocenę Uwagi
A 10 Oceny pozytywne, pozwalające na przyznanie studentowi określonej liczby punktów ECTS za osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się
B 25
C 30
D 25
E 10
FX -- ocena NIEDOSTATECZNA - do zaliczenia konieczne jest uzupełnienie braków przez studenta
F --

 

 

 

PAKIET INFORMACYJNY ECTS NA UCZELNI

info


Pakiet Informacyjny ECTS inaczej nazywany Katalogiem ECTS jest jednym z najważniejszych dokumentów związanych z systemem ECTS na Uczelni. Zawiera on wszystkie najważniejsze informacje o uczelni: pełne informacje o uczelni, informacje o prowadzonych programach studiów, pełną listę oferowanych na uczelni przedmiotów i ich opisy, ogólne informacje dla studentów o ważnych biurach na uczelni, o życiu w mieście, o obiektach uczelnianych takich jak: hale sportowe, biblioteki itd.

Pakiet informacyjny ECTS, udostępniany w formie elektronicznej, powinien być co roku aktualizowany oraz dostępny w języku narodowym danej uczelni oraz w języku angielskim. Jest on adresowany do studentów uczelni, ale przede wszystkim do przyszłych kandydatów zarówno z kraju jak i z zagranicy.

 

 

 

ECTS Lable

ECTS Lable


ECTS Lable, certyfikat przyznawany uczelniom przez Komisję Europejską od 2004 roku, stanowi formalne potwierdzenie prawidłowego stosowania na wyróżnionej uczelni systemu ECTS.

 

Uczelnie występujące o ECTS Lable muszę wykazać, że wszystkie programy studiów I i II stopnia przez nie oferowane, rozliczane są za pomocą punktów ECTS co jest udokumentowane w ogólnodostępnych materiałach informacyjnych i w katalogu zajęć opracowanych w języku narodowym oraz w języku angielskim. Ponadto uczelnia musi wykazać się posiadaniem odpowiednich procedur związanych ze stosowaniem systemu ECTS.


Przyznawanie ECTS Label oraz DS Lable jest częścią systemu zapewniania wysokiej jakości uczenia na uczelniach europejskich.

strzalka Więcej o konkursach na ECTS Lable można przeczytać na stronach Komisji Europejskiej → http://eacea.ec.europa.eu/ oraz  Ekspertów Bolońskich → http://ekspercibolonscy.org.pl/

 PRZENOSZENIE OSIĄGNIĘĆ POMIĘDZY UCZELNIAMI


Uczelnie nie są zobowiązanie automatycznie przyjmować studentów posiadających punkty ECTS dla celów kontynuacji nauki. Decyzja ta powinna zapaść po zapoznaniu się z dotychczasowym przebiegiem studiów studenta i jego osiągnięciami.

Aby przenieść dokonania studenta w celu kontynuacji nauki na innej uczelni niezbędne jest rozpoznanie kwalifikacji oraz uznanie punktów ECTS poświadczających zaliczenie konkretnych przedmiotów.

Uznawanie kwalifikacji zdobytych na zagranicznych uczelniach jest regulowane przez Konwencję Lizbońską. Traktuje ona o tym, iż kwalifikacje uzyskane za granicą powinny być uznawane jeżeli nie ma ku temu wyraźnych przeciwwskazań takich jak duże różnice pomiędzy efektami kształcenia osiąganymi po ukończeniu dwóch porównywanych kursów.


gwiasdka Uznawanie punktów ECTS za okres studiów za granicąErasmus

Studentom wyjeżdżającym za granicę w celu odbycia części studiów (semestru, roku) w ramach stypendiów ERASMUS,  okres studiów za granicą zaliczany jest na podstawie wcześniej podpisanych porozumień pomiędzy uczelnią wysyłającą, uczelnia przyjmującą i studentem.

 

Podstawowe dokumenty potrzebne przy realizacji stypendium ERASMUS:

 • Formularz Zgłoszeniowy Studenta (ang. Student Application Form)
 • Porozumienie o programie zajęć (ang. Learning Agreement): zawiera listę zajęć i modułów, na które student ma uczęszczać podczas pobytu na stypendium
 • Wykaz zaliczeń (ang. Transcript of Records) służy do dokumentowania przebiegu studiów i wyników uzyskanych przez studenta; wymienia się w nim zajęcia i moduły, na które uczęszczał student, liczbę uzyskanych punktów, oraz oceny wystawione według skali danej uczelni i często również oceny ECTS

 

 ! PRZEWODNIK ECTS z 2009 roku w języku polskim [Plik PDF_PL], w języku angielskim [Plik PDF_ANG]

 

Polecamy zapoznać się z Przewodnikiem wszystkim pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego: zarówno nauczycielom akademickim jak i pracownikom administracji, oraz oczywiście studentom.