Organizacje Międzynarodowe Drukuj

 

Ustalenia przyjęte przez ministrów w Ramach Procesu Bolońskiego realizowane są przez różne organizacje i stowarzyszenia zarówno europejskie jak i na szczeblu krajowym. Ich działania przyjmują różną formę.

 

Przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej realizowane są liczne programy współpracy międzynarodowej, projekty pilotażowe i spotkania informacyjno – konsultacyjne. Ich wyniki przedstawiane są na kolejnej konferencji i mają wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej i kolejne postanowienia ministrów.

 

 

Grupa E4 (ENQA-EUA-EURASHE-ESU) - czyli cztery duże organizacje na szczeblu europejskim, które na zlecenie konferencji ministrów oraz Komisji Europejskiej prowadza badania, działania informacyjne oraz dostarczają raportów dotyczących szkolnictwa wyższego i Procesu Bolońskiego w Europie.


ENQA

ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education

ENQA (do 2004 r.: The European Network for Quality Assurance in Higher Education) założony w 2000 ma za zadanie promowanie europejskiej współpracy w ramach zapewniania jakości kształcenia. Jego działania finansowane są przez Komisję Europejską.

http://www.enqa.eu/

EUA

EUA – European University Association

Stowarzyszenie reprezentuje oraz wspiera instytucje szkolnictwa wyższego w 46 krajach uczestniczących w Procesie Bolońskim, stanowiąc forum wymiany doświadczeń oraz dostarczając aktualnych informacji o trendach i zmianach w polityce szkolnictwa wyższego. Członkami stowarzyszenia są uczelnie europejskie, narodowe konferencje rektorów oraz inne organizacje aktywne na polu edukacji wyższej

http://www.eua.be/

EURASHE

EURASHE - European Association of Institutions in Higher Education

Stowarzyszenie ufundowane w 1990 roku, ma status organizacji non-profit a jego sekretariat zlokalizowany jest w Brukseli. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest promowanie interesów profesjonalnych instytucji szkolnictwa wyższego na forum Unii Europejskiej oraz podkreślanie znaczenia jakości w szkolnictwie wyższym. Swoje cele realizuje poprzez zaangażowanie w Proces Boloński jako członek BEFUG.

http://www.eurashe.eu/

ESU

ESU – European Students Union

ESU jest organizacja parasolową dla 45 narodowych organizacji studenckich z 37 krajów. Głównym celem działalności unii jest reprezentowanie i promowanie edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych interesów studentów na forum Europejskim w stosunku do odpowiednich organów na poziomie europejskim oraz właściwych organów w poszczególnych krajach, a w szczególności: Unii Europejskie, Bologna Follow Up Group, Rada Europy i UNESCO.

http://www.esib.org/

 

 

 

 

W realizacji postanowień Procesu Bolońskiego oraz przy pogłębianiu relacji pomiędzy instytucjami państw tworzących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego biorą również udział inne międzynarodowe organizacje.

Poprzez zrzeszanie instytucji i organizacji z różnych krajów, finansowanie badań oraz tworzenie raportów maja one ważny wkład w podejmowanie decyzji przez ministrów oraz znaczenie przy powodzeniu poszczególnych reform.


CEPES

UNESCO – CEPES – European Centre for Higher Education

Centrum jako swój cel wyznaczyło promocje współpracy w dziedzinie edukacji wyższej oraz dostarczanie wsparcia technicznego państwom członkowskim UNESCO w Europie Wschodniej, i Południowo Wschodniej. Cele realizuje poprzez podejmowanie projektów zmierzających do rozwoju i reformy szkolnictwa wyższego między innymi w ramach Procesu Bolońskiego i EOSW; wspieranie badań naukowych; świadczenie usług konsultacyjnych i inne.

http://www.cepes.ro/

Businesseurope

BUSINESSEUROPE

Organizacja zrzesza 40 federacji z 34 krajów, przez co reprezentuje 20 milionów firm z rynku biznesowego. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentowanie oraz obrona interesów firm i organizacji biznesu na forum europejskim, w celu zachowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Organizacja jest również aktywna w ramach europejskiego dialogu społecznego na rzecz sprawnego funkcjonowania rynków pracy.

http://www.businesseurope.eu/

Ed International

EDUCATION INTERNATIONAL

Organizacja ta jest największą globalną federacją zrzeszającą nauczycieli i pracowników oświaty w każdym zakątku globu i reprezentuje prawie 30 milionów osób. Jej celem jest ochrona praw wszystkich nauczycieli oraz studentów i uczniów poprzez wspomaganie rozwoju demokratycznych organizacji dla nauczycieli, budowanie współpracy oraz zwalczanie dyskryminacji.

http://www.ei-ie.org/