Konferencje ministrów Drukuj


Proces podejmowania decyzji przy realizacji postanowień Procesu Bolońskiego opiera się na cyklicznych konferencjach ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, podczas których dokonywane jest podsumowanie dotychczasowych prac związanych z realizacja Procesu oraz wyznaczane są nowe cele i zadania na następne lata.


Spotkanie Ministrów w Leuven and Louvain-la-Neuve 2009

 


Każda konferencja kończy się wydaniem komunikatu zawierającego postanowienia końcowe i wyznaczającego priorytetowe obszary działalności na kolejne lata. Ponadto Ministrowie zapoznają się ze sprawozdaniami i dokumentami opracowanymi przez różne organizacje, czasem przyjmują je jako obowiązujące dobre praktyki bądź standardy postępowania.

 

Więcej o wynikach konferencji ministrów oraz o przyjętych raportach można przeczytać na stronach internetowych poszczególnych konferencji. Łącza dostępne są na stronie  → www.ehea.info

 

 

gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW w PRADZE w dniach 18-19 maja 2001 roku.

 

Komunikat Praski [Plik PDF pl] [Plik PDF en] podpisało 32 sygnatariuszy, potwierdzając ogólne kierunki działań wyznaczone przez Deklaracje Bolońską oraz wytyczając cele na kolejne lata:

 • promocję uczenia się przez całe życie (LLP – Lifelong Learning Programm);
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy instytucjami akademickimi a studentami;
 • potrzebę promocji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na Świecie;
 • stworzenie kierunków studiów o tematyce europejskiej.

 


gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW w BERLINIE w dniach 18-19 września 2003 roku

 

W Komunikacie Berlińskim [Plik PDF pl] [Plik PDF en], podpisanym przez 33 sygnatariuszy, wyznaczono następujące cele na kolejne 2 lata:

 • stworzenie systemu zapewniania jakości w krajach biorących udział w Procesie Bolońskim;
 • rozszerzanie dwustopniowej struktury studiów o trzeci stopień – studia doktoranckie;
 • wprowadzenie od 2005 roku suplementu językowego do dyplomu;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego i Europejską Przestrzenią Badawczą.

 


gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW w BERGEN w dniach 19-20 maja 2005 roku

 

Na konferencji w Bergen, podsumowując realizację celów związanych z wzmocnieniem sfery badań naukowych, 45 ministrów podpisało Komunikat z Bergen [Plik PDF pl] [Plik PDF en] wyznaczając kolejne cele:

 • rozwój studiów doktoranckich oraz powiązanie sektora szkolnictwa wyższego z sektorem badań;
 • wymiar społeczny Procesu Bolońskiego tj. zapewnienie dostępności do studiów szczególnie studentom z grup o niższym statusie społecznym;
 • usuwanie barier w mobilności poprzez m.in. akceptację pełnego uznawania okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej.


Podczas Konferencji przyjęto dwa dokumenty:

„Standards and Gudelines for Quality assurance in European Higher Education Area” [Plik PDF pl] [Plik PDF en] – dokument ten wyznacza podstawowe standardy jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym;

„Framework for Qualifications in the European Higher Education Area” [Plik PDF pl] [Plik PDF en] – określa Ramową Strukturę Kwalifikacji opartą na trzech stopniach edukacji wyższej oraz na efektach kształcenia i kompetencjach.


 

gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW w LONDYNIE w dniach 17-18 maja 2007 roku

 

Na konferencji w Londynie ustalono priorytety i cele realizowane do 2009 roku i zatwierdzone w Komunikacie Londyńskim [Plik PDF pl] [Plik PDF en]:

 • likwidację przeszkód w rozwoju mobilności;
 • tworzenie krajowych strategii w zakresie wymiaru społecznego szkolnictwa wyższego;
 • zbieranie i udostępnianie danych o realizacji Procesu Bolońskiego;
 • zwrócenie uwagi na zatrudnialność absolwentów w odniesieniu do każdego z trzech cykli kształcenia;
 • promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na świecie.

Nawiązując do wyznaczonych zadań związanych z promocją europejskich szkół wyższych na świecie, ministrowie przyjęli dokument pod tytułem:

„Strategy for European Higher Education Area in global setting” [Plik PDF en]

 

 

gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW w LEUVEN/LOUVAIN-LA-NEUVE w dniach 28-29 Kwietnia 2009 roku

 

Komunikat z Leuven/Louvain-la-Neuve [Plik PDF pl] [Plik PDF en] (podpisany przez 46 ministrów) podsumowuje realizację Procesu Bolońskiego oraz wyznacza cele i priorytety dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego:

 • wymiar społeczny szkolnictwa wyższego - zapewnienie równego dostępu i możliwości ukończenie studiów;
 • dalszy rozwój programu uczenia się przez całe życie, ze szczególnym podkreśleniem wdrażanie krajowych ram kwalifikacji;
 • zatrudnialność absolwentów i współpraca uczelni z rynkiem pracy;
 • upodmiotowienie studenta w procesie kształcenia i organizacji szkolnictwa wyższego;
 • powiązanie edukacji, badań i innowacji;
 • umiędzynarodowienie studiów;
 • wzrost mobilności poprzez tworzenie tzw. "okienek mobilności" oraz wspólne kształcenie;
 • zbierania danych i tworzenie baz danych potrzebnych dla sprawnego monitorowania postępu w zakresie mobilności, wymiaru społecznego i zatrudnialności;
 • opracowanie mechanizmów ułatwiających identyfikowanie i porównywanie instytucji szkolnictwa wyższego w Europie (klasyfikacje i rankingi szkół wyższych);
 • zwrócenie uwagi na finansowanie szkolnictwa wyższego.


gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW BUDAPESZT/WIEDEŃ w dniach 11-12 marca 2010 roku

 

Na jubileuszowej konferencji w 10 rocznicę Deklaracji Bolońskiej, Ministrowie oficjalnie zainaugurowali Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, deklarując jednocześnie przywiązanie do zasad wolności akademickiej, autonomii i odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego jako fundamentów EOSW.

 

Potwierdzona została zasadność celów Procesu Bolońskiego oraz ich kontynuowanie w EOSW, jednocześnie zdeklarowano dalszą realizację uzgodnionych celów i programu działań na następną dekadę wyznaczonych w Komunikacie z Leuven/Louvain-la-Neuve.

 

Do grona uczestników Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przyjęty został Kazachstan i Deklarację z konferencji Budapeszt/Wiedeń [Plik PDF pl] [PDF file en] podpisało 47 ministrów.

 

KONFERENCJA MINISTRÓW w ERYWANIU w dniach 14-15 maja 2015 roku

 

Kolejne spotkanie ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) odbyło się w Erywaniu (Armenia) w dniach 14-15 maja 2015 r. Wśród nowych priorytetów we wdrażaniu Procesu Bolońskiego na lata 2015-2018 wskazano: podnoszenie jakości i przydatności kształcenia, poprawę zatrudnialności absolwentów, poszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego w kontekście wyzwań demograficznych, imigracji i konfliktów zbrojnych oraz spójne wdrażanie dotychczas uzgodnionych reform systemowych w szkolnictwie wyższym.


Ministrowie uznali za konieczne położenie nacisku na współpracę w stosowaniu innowacyjnych metod dydaktycznych. Mają one wykorzystywać nowoczesne technologie, wspierać kształcenie zorientowane na studenta oraz pomagać nauczycielom akademickim w doskonaleniu kompetencji dydaktycznych. Przedstawiciele przyjęli również założenia dotyczące m.in. monitorowania karier zawodowych absolwentów, wspierania uznawania kształcenia wcześniejszego, umożliwienia państwom prowadzącym studia w ramach krótkich cykli włączenia ich do ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego oraz wspierania mobilności studentów i kadry akademickiej z krajów ogarniętych konfliktami. Zaakceptowane zostały także znowelizowane Standardy i Wskazówki dotyczące zapewniania jakości w EOSW, europejskie podejście do zapewniania jakości wspólnych programów studiów oraz nową wersję przewodnika ECTS.


Ministrowie pozytywnie rozpatrzyli wniosek Białorusi o członkostwo w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, która została 48. państwem biorącym udział w Procesie Bolońskim. Jednocześnie przyjęto mapę drogową zawierającą zobowiązania Białorusi do reformy krajowego systemu szkolnictwa wyższego.


KOMUNIKAT Z KONFERENCJI [PLIK PDF]