pasek Bolonia
Ramy Kwalifikacji PDF Drukuj Email


Ramy kwalifikacji są jednym z podstawowych narzędzi Procesu Bolońskiego, które wspomagają mobilność studentów oraz usprawniają rozpoznawanie i opisywanie kwalifikacji i dyplomów.

Ramy Kwalifikacji stanowią próbę rozwiązania problemu potrzeby porównywalności dyplomów oraz innych świadectw oraz kompetencji pomiędzy różnymi krajami, zaistniałałego w wyniku tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.


Można wyróżnić trzy systemy Ram Kwalifikacji, które wiążą się ze sobą i stanowią swoje uzupełnienie:

1. Europejskie Ramy Kwalifikacji: składają się z ośmiu poziomów które opisują wszystkie stopnie edukacji, od rozpoczęcia nauki przez dzieci do studiów wyższych.
2. Bolońskie Ramy Kwalifikacji: opracowane jako jedno z narzędzi Procesu Bolońskiego, na trzech wyróżnionych poziomach opisują kolejne stopnie szkolnictwa wyższego.
3. Krajowe Ramy Kwalifikacji: opracowywane przez każdy z krajów biorących udział w Procesie Bolońskim, mają za zadanie oddać charakter sytemu szkolnictwa w danym kraju oraz "przetłumaczyć" i odnieść jego kolejne etapy do Europejskich Ram Kwalifikacji.

 

 


gwiazdka EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI dla Uczenia się przez całe życie

ang. European Qualification Framework (EQF)

 

Jest to wspólna, europejska terminologia, wiążąca krajowe ramy kwalifikacji i pozwalająca na ich porównywanie. Funkcjonując jako wspólny europejski system odniesienia, pozawala na "tłumaczenie" kwalifikacji uzyskanych w różnych systemach kształcenia krajów UE na jeden ogólnie zrozumiały system.

W praktyce Rama ma wspomagać mobilność studentów oraz pracowników przemieszczających się pomiędzy krajami, oraz przenoszenie przez nich kwalifikacji. Jej odbiorcami są rządy państw UE, instytucje oświaty i szkolnictwa wyższego oraz studenci i nauczyciele akademiccy.

Oczekuje się, iż Ramy Kwalifikacji dla EOSW pozwolą na:

 • porównywanie efektów kształcenia w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym, a tym samym porównywanie dyplomów
 • publicznie dostępna wszechstronna wiedza o kompetencjach uzyskiwanych przez absolwentów
 • łatwiejszy opis możliwości kontynuacji kształcenia w ramach programu kształcenie przez całe życie (LLL)
 • definiowanie standardów kształcenia poprzez porównywanie kompetencji absolwentów
 • "otwarcie systemu" - umożliwienie uznawania kompetencji pozaformalnych, czyli zdobytych poza uczelnią, np w pracy zawodowej


ERK

Europejska Rama Kwalifikacji używa 8 poziomów kompetencji, które bazują na efektach uczenia się wyrażanych w kategoriach wiedzy, umiejętności i innych kompetencji.

Poziomy te obejmują cały zakres kwalifikacji, począwszy od tych otrzymywanych wraz z zakończeniem okresu obowiązku szkolnego, po kwalifikacje przyznawane na najwyższych szczeblach kształcenia akademickiego i zawodowego.

 

Europejskie Ramy Kwalifikacji zostały wprowadzone przez Rekomendacje Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku, w której zaleca się państwom członkowskim stosowanie Europejskich Ram Kwalifikacji oraz wyznacza ramę czasową na rok 2012, w którym wszystkie wydawane dyplomy i zaświadczenia powinny mieć odniesienie do Krajowych Ram Kwalifikacji kompatybilnych z ramami europejskimi.

 

 


* Tekst rekomendacji w języku polskim dostępny jest w pliku: Rekomendacja [Plik PDF]

 

** Pełen opis 8 poziomów ERK znajduje się w → broszurze [plik PDF] dostępnej na stronie Komisji Europejskiej, poświęconej tematyce Ram: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

oraz w publikacji Parlamentu Europejskiego o Europejskich Ramach Kwalifikacji  [plik PDF]

 

*** O powiązaniu ERK z biznesem i zatrudnialnością w Unii Europejskiej można przeczytać na stronach portalu eubusiness.com: http://www.eubusiness.com/topics/employment/eqf-guide

 

 

 

 

gwiazdka BOLOŃSKA RAMA KWALIFIKACJI

ang. Bologna Framework


Na konferencji w → Bergen w 2005 roku ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe w państwach biorących udział w Procesie Bolońskim, przyjęli dokument "Framework for Qualifications in the European Higher Education Area" w którym zawarte zostały podstawowe cele oraz opisana istota wprowadzenia ram kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

 

Najważniejszymi celami jest uzyskanie przejrzystości kwalifikacji absolwentów, co ma ułatwić uznawanie dyplomów i wcześniejszej edukacji oraz zwiększyć mobilność studentów i pracowników w skali międzynarodowej.

Struktura wprowadzona w ramach Procesu Bolońskiego odnosząca się do szkolnictwa wyższego ma być uniwersalną metą-strukturą, umożliwiająca znalezienie punktów wspólnych między krajowymi ramami kwalifikacji oraz ma stanowić punkt odniesienia przy tworzeniu krajowych ram kwalifikacji.


Nazwana Bolońską Rama Kwalifikacji dla EOSW składa się z 3 poziomów opisujących 3 cykle szkolnictwa wyższego: licencjat, magister i doktor, wprowadzone w ramach Procesu Bolońskiego.

Poziomy ramy są adekwatne dla 6, 7 i 8 poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji.


W Bolońskiej Ramie Kwalifikacji, kwalifikacje uzyskiwane przez studentów na kolejnych stopniach kształcenia wyższego opisane zostały za pomocą Deskryptorów Dublińskich, które bazują na 5 aspektach kształcenia:

 • wiedza i rozumienie (ang. Knowledge and Understanding)
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce (ang. Applying knowledge and understanding)
 • ocena i formułowanie sądów (ang. Makeing judgements)
 • umiejętność komunikacji (and. Communication)
 • umiejętność uczenia się (and. Learning skills)

 

Deskryptory bazują na tzw. "generic comoetences" absolwentów i opisują typowe osiągnięcia studentów uzyskujących dyplom, jednak nie mają charakteru standardu programowego/treściowego.

Należy je odnosić do kontekstu językowego i merytorycznego konkretnych dziedzin/dyscyplin, opisując dla każdego poziomu umiejętności studenta w ramach każdego z 5 aspektów.

 


* Pełen opis poszczególnych cykli kształcenia: licencjat, magister i doktor znajduje się w pliku: Deskryptory Dublińskie [plik PDF]

** Dokument w języku angielskim Framework for Qualifications in the European Higher Education Area [Plik PDF]

 gwiazdka KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

narzędzie służące do opisu i klasyfikowania kwalifikacji ze względu na poziomy osiągnięć scharakteryzowane wedle przyjętych w danym kraju zestawów kryteriów mających jednak jasne odniesienia do ram europejskich


Krajowe Ramy Kwalifikacji obejmują całość edukacji i mają odniesienie do 8 poziomów wyznaczonych przez Europejskie Ramy Kwalifikacji. Na poziomach 6, 7 i 8, czyli poziomach odpowiadających szkolnictwu wyższemu, wprowadzają uniwersalny i czytelny opis:

 • poziomów studiów obowiązujących w danym kraju oraz kwalifikacji na nich obowiązujących
 • programów studiów (curriculum i sylabus) w terminach efektów uczenia się


Dzięki wprowadzeniu Krajowych Ram Kwalifikacji możliwe jest lepsze i rzetelniejsze porównywanie dyplomów pomiędzy uczelniami krajowymi jak i uczelniami z innych państw (używając Europejskich Ram Kwalifikacji jako odniesienia).

Jasny opis programów studiów umożliwia lepsze zapewnianie jakości kształcenia oraz rzetelną ocenę umiejętności absolwentów.


Oczekiwania względem ram krajowych są takie same jak względem Europejskich, gdyż mają one stanowić jeden system, umożliwiający lepsze rozpoznawanie kwalifikacji absolwentów oraz łatwiejsze rozpoznanie w możliwościach kontynuacji nauki w ramach programu kształcenia przez całe życie.

 


POLSKA

W Polsce prace nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji rozpoczęły się w 2006 roku. Utworzona została wtedy Grupa Robocza przy MNISzW, której zadaniem było opracowanie ram dla szkolnictwa wyższego.

W 2008 roku Zespół Ekspercki MEN rozpoczął prace nad ramami dla całego szkolnictwa i odniesieniem ich do Europejskich Ram Kwalifikacji.

 

! Więcej o polskich Krajowych Ramach Kwalifikacje można przeczytać na stronie → www.krk.org.pl/pl

oraz w aktualnościach na stronie MNiSW → www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/