pasek Bolonia
Mobilność studentów i pracwoników uczelni PDF Drukuj Email

swiat

 

 

Mobilność studentów oraz pracowników uniwersytetów była jednym z priorytetów Procesu Bolońskiego i stanowi jeden z podstawowych elementów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

 

W celu wspierania mobilności stworzonych zostało wiele programów częściowo lub w całości finansowanych przez Komisję Europejską. Dotychczas udało się w znacznym stopniu rozwinąć mobilność studentów - wspieraną przez europejskie programy, jednak mobilność pracowników uczelni (naukowych i administracyjnych) zeszła na drugi plan i jest obecnie realizowana w wymiarze krajowym.


Mobilność studentów jak i pracowników naukowych oraz administracyjnych ma duży wpływ na rozwój i atrakcyjność uczelni wyższej. Pozwala na rozwój osobisty jednostek korzystających z wymiany jak i na zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami.

 

 


gwiazdka MOBILNOŚĆ STUDENTÓW

 

Mobilność studentów wiąże się z podjęciem decyzji o wyjeździe do innej uczelni na określony czas oraz dostosowanie się (podporządkowanie się) do nowych wymagań i okoliczności kształcenia wyższego. Dzięki temu wykształca się w jednostce otwartość na inne kultury, tolerancja oraz gotowość do mobilności transgranicznej. Mobilność sprzyja również doskonaleniu umiejętności językowych.


gwiasdka Mobilność studentów rozumiana jest na dwa, uzupełniające się sposoby:


strzalka MOBILNOŚĆ POZIOMA

jest to realizacja części programu studiów I lub II stopnia na innej uczelni w kraju lub za granicą


strzalka MOBILNOŚĆ PIONOWA

jest to realizacja kolejnego stopnia kształcenia na innej uczelni w kraju lub za granicą często połączone ze zmianą kierunku studiów

 

 

Dotychczas częściej wybieraną przez studentów formą mobilności była mobilność pozioma możliwa, dzięki licznym programom wspomagającym mobilność studentów i finansowanych przez Komisję Europejską. Najpopularniejszym programem wymiany studentów jest program ERASMUS obecnie włączony w zintegrowany program "Uczenie się przez całe życie" (the Life Long Learning Programme).

 

Ostatnio coraz większą popularność zyskuje również mobilność pionowa, w ramach której student decyduje się na realizację całego cyklu studiów (np.: II stopnia studiów) na uczelni zagranicznej często na innym kierunku. Takie rozwiązanie sprzyja różnicowaniu się kwalifikacji absolwentów, a tym samym lepsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. 


Oba typy mobilności studentów uzupełniają się, umożliwiając studentom podjęcie decyzji o długości studiów odbywanych poza macierzystą uczelnią w ramach mobilności poziomej, jednocześnie nie blokując możliwości skorzystania z oferty mobilności pionowej.

 


gwiasdkaKorzyści płynące z mobilności studentów:

 • możliwość zwiększenia elastyczności studiów – na innych uczelniach student może realizować przedmioty niedostępne na uczelni macierzystej
 • mobilność studentów owocuje później ich mobilnością jako pracowników
 • przenoszenie doświadczeń pomiędzy uczelniami
 • rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym
 • zróżnicowanie kompetencji absolwentów
 • rozwój umiejętności pracy w innym kulturowo środowisku absolwentów

 


gwiasdka Osoby i działy zaangażowane w organizowanie mobilności:

 • Uczelniani i wydziałowi koordynatorzy Erasmusa uczelni wysyłającej i przyjmującej
 • Rektor lub odpowiedni prorektor uczelni wysyłającej i przyjmującej
 • Dziekan lub odpowiedni prodziekan (ds. studenckich, ds. współpracy z zagranicą itp.) wydziału w uczelni wysyłającej i przyjmującej
 • Działy współpracy międzynarodowej (programów międzynarodowych itp.) w uczelni wysyłającej i przyjmującej
 • Student podejmujący mobilność
 • Dziekanat spraw studenckich
 • Nauczyciele akademiccy (tutorzy) prowadzący zajęcia dla studentów mobilnych lub sprawujący nad nimi opiekę

 

 

 

gwiasdka Program "Uczenie się przez całe życie" (LLP)

 

LLP

Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013.

W programie kontynuowane są działania wcześniej realizowane w ramach programów: SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Mannet i innych.

 

Głównym celem tego programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie przez zwiększenie współpracy między sektorem szkolnictwa wyższego a rynkiem pracy w krajach uczestniczących. W ramach programu realizowane są między innymi projekty wspomagające mobilność studentów i pracowników uczelni.

strałki Więcej informacji o programie → http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme

 

 

 

 

gwiazdka WSPÓLNE PROGRAMY STUDIÓW

h

 

Najbardziej rozwiniętą formą mobilności poziomej studentów są tzw. wspólne programy (joint deegrees programmes), czyli programy studiów prowadzone wspólnie przez dwie i więcej uczelni.

 

Jest to forma wspierana i promowana przez Unię Europejską. Jednak realizacja takich programów wymaga dużo pracy, zaangażowania i ścisłych współpracy od partnerskich uczelni.

 

 

gwiasdka Realizacja wspólnych programów:


Programy realizowane są na podstawie wieloletnich umów międzyuczelnianych i charakteryzują się:

  • wspólnie opracowanym planem studiów i programem nauczania
  • porównywalnym okresem studiów w uczelniach partnerskich (studenci realizują część programu za granicą w uczelni partnerskiej)
  • wspólnym prowadzeniem przez uczelnie prac dyplomowych oraz przeprowadzaniem egzaminów dyplomowych
  • przepływem /wymianą wykładowców
  • wspólnymi dyplomami

 

strałki Wydawanie wspólnego dyplomu ukończenia programu studiów prowadzonych przez dwie i więcej uczelni powoduje jednak pewne problemy. Jest to związane z różnymi regulacjami prawnymi w poszczególnych krajach oraz różniącymi się wzorami dyplomów, przez co niemożliwe jest wydanie jednego dyplomu sygnowanego przez wszystkie uczelnie partnerskie.

Aby rozwiązać tą kwestię stosuje się najczęściej jedno z dwóch rozwiązań:

 • wydanie każdemu absolwentowi 2 dyplomów, w przypadku programu prowadzonego przez 2 uczelnie
 • wydanie 1 dyplomu wraz z drugim dokumentem - certyfikatem podpisanym przez pozostałe uczelnie partnerskie

 

strałki Przy realizacji Wspólnych Programów ujednolicenia wymagają również kwestie legislacyjne. Są to miedzy innymi: regulacje krajowe dotyczące: uznawania kwalifikacji, nazewnictwa programów, status studenta, wymagania dotyczące obrony pracy dyplomowej oraz ustalenie języka wykładowego.

 

 


gwiasdka Program ERASMUS MUNDUS

 

Program ten został uruchomiony w 2004 roku na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego, a jego głównym celem jest wspieranie "europejskich studiów magisterskich" (Erasmus Mundus Master Courses). Obecnie trwa już druga faza tego projektu przewidziana na lata 2009 - 2013.

 

Program zakłada:


Mundus

1. Minimum 3 uczelnie z różnych krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zakładają konsorcjum, które organizuje i przeprowadza studia magisterskie.

strzalka

2. Program taki realizowany jest przez każdego studenta, biorącego w nich udział, w co najmniej dwóch uczelniach z konsorcjum.

strzalka

3. Na zakończenie programu studiów, studenci uzyskują podwójny lub wielokrotny dyplom.

 

 

strałki Więcej informacji o programie można znaleźć na polskiej stronie → www.erasmusmundus.org.pl

oraz na stronach Komisji Europejskiej: → http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/ , → http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus

 

 

 

 

gwiazdka KSZTAŁCENIE BEZ GRANIC


Z mobilnością związane jest zagadnienie "kształcenia ponad granicami" ("transnational education", tłumaczone też jako: kształcenie bez granic, kształcenie międzynarodowe), które odnosi się do usług edukacyjnych, których odbiorca znajduje się w innym kraju niż instytucja oferująca usługi.

Oferowane w ten sposób usługi edukacyjne (programy studiów ) mogą stanowić element systemu studiów wyższych w danym kraju lub nie mieścić się w żadnym krajowym systemie szkolnictwa wyższego.

 

Kształcenie bez granic przyjmuje najczęściej następujące formy:

 • uczelnia UA przekazuje uprawnienia (franchising) do oferowania usług edukacyjnych uczelni partnerskiej UB z innego kraju, działającej w ramach systemu szkolnictwa wyższego tego kraju; jednocześnie uczelnia UA firmuje przekazane usługi swoim autorytetem oraz wydawanymi dokumentami
 • prowadzenie wspólnych programów przez dwie uczelnie z różnych krajów na podstawie bilateralnego porozumienia, kończących się uzyskaniem przez studentów wspólnego lub podwójnego dyplomu
 • studia prowadzone w znajdującej się w kraju B filii uczelni wyższej z kraju A
 • studia oraz inne usługi edukacyjne prowadzone na odległość

 

Kształcenie ponad granicami jest realizacją idei internacjonalizacji kształcenia, rozszerzania możliwości kształtowania indywidualnych ścieżek kształcenia oraz rozwoju różnych form kształcenia.

Jest to jednak zjawisko złożone i niestety nadal nieuregulowane, ponieważ nie były prowadzone badania dotyczące chociażby motywacji osób podejmujących takie formy kształcenia. Brakuje również ogólnych, wspólnych dla np. Europy norm prawnych, które harmonizowałyby różne struktury edukacyjne i kwalifikacje. Propozycje regulacji oraz opisu dobrych praktyk zawierają dokumenty:

>> Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education (opracowane przez UNESCO i Radę Europy w 2001 r.) [Plik PDF]

>> Guidelines for Quality Procision in Cross-Border Higher Education (opracowany przez UNESCO i OECD) [Plik PDF]