pasek Bolonia
Instytucje Procesu Bolońskiego PDF Drukuj Email

 

 

W realizacji Procesu Bolońskiego biorą udział nie tylko państwa tworzące EOSW, ale również liczne organizacje i instytucje. Aby nadzorować ten proces, ułatwiać komunikację oraz wspomagać proces decyzyjny ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe wspierani są przez trzy instytucje:

 


BOLOGNA FOLLOW UP GROUP - BEFUG

 

BEFUG (Pol.: grupa wdrożeniowa) jest podstawowym ciałem zajmującym się kontynuacją i nadzorowaniem Procesu pomiędzy kolejnymi konferencjami. Rolą grupy jest zatem planowanie i realizacja działań wynikających z ustaleń ministrów, tworzenie planu prac, przygotowywanie wydarzeń oraz zadań dla grup roboczych.

 

BEFUG został powołany na Konferencji Ministrów w Berlinie w 2003 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele 47 państw biorących udział w Procesie Bolońskim oraz reprezentanci europejskich organizacji w tym: Komisji Europejskiej, European Uniwersity Association (EUA), European Students’ Union (ESU), European Association of Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) oraz Rady Europy.

 

BEFUG spotyka się co najmniej raz na sześć miesięcy, a przewodniczy jej kraj, który aktualnie trzyma pozycję Przewodniczącego Unii Europejskiej. Funkcje wice przewodniczącego pełni kraj organizujący kolejne spotkanie Ministrów.

 

BEFUG ma uprawnienia do tworzenia grup roboczych w celu bardziej szczegółowego opracowania poszczególnych zagadnień – priorytetowych działań wyznaczonych przez ministrów. Na podstawie komunikatu z Leuven /Louvain-la-Neuve na lata 2009 -2012 powołane zostały grupy robocze dla następujących zagadnień:

 • Wymiar społeczny;
 • Ramy Kwalifikacji;
 • Otwartość międzynarodowa;
 • Mobilność;
 • Rozpoznawanie i uznawanie [kwalifikacji];
 • Raportowanie (sprawozdawanie) z realizacji PB;
 • Mechanizmy przejrzystości;

 

W ramach aktywności BEFUG funkcjonują również następujące sieci tematyczne:

 • EHEA Information and Promotion Network
 • Network for Experts in Student Support in Europe – NESSIE;
 • Network for National Qualifications Frameworks Correspondents.

 


gwiasdka Więcej o działalności grup roboczych oraz sieci tematycznych można przeczytać na stronie → www.ehea.info

 

 BOLOGNA PROCESS BOARD

 

Rada jest ciałem mniejszym oraz nadrzędnym względem BEFUG. Do jej zadań należy głównie nadzorowanie prac i działań pomiędzy spotkaniami BEFUG.

Obecnie w skład rady wchodzą następujący członkowie:

 • przewodniczący EOSW: poprzedni, obecny oraz następny;
 • wice przewodniczący EOSW;
 • Komisja Europejska;
 • 4 członków konsultacyjnych: Rada Europy, EUA, ESU, EURASHE;

 

 


BOLOGNA SECRETARIAT

 

Codzienna praca BEFUG oraz Rady wspierana jest przez Sekretariat, który prowadzony jest przez kraj goszczący kolejną Konferencję Ministrów. Mandat sekretariatu zbiega się z okresem pomiędzy kolejnymi konferencjami aby zapewnić ciągłość wszystkich działań w ramach procesu Bolońskiego.

Głównym zadaniem Sekretariatu jest wspieranie działań BEFUG na wszystkich poziomach: rady, grup roboczych i sieci, poprzez przygotowywanie agendy, projektów sprawozdań, notatek.

Inna ważną rola Sekretariatu jest działalności informacyjna - dostarczanie bieżących i rzetelnych informacji o Procesie Bolońskim oraz zarządzanie archiwum elektronicznym.


gwiasdkaObecnie od lipca 2010 roku Sekretariat znajduje się w Rumunii www.ehea.info