pasek Bolonia
Konferencje ministrów PDF Drukuj Email


Proces podejmowania decyzji przy realizacji postanowień Procesu Bolońskiego opiera się na cyklicznych konferencjach ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, podczas których dokonywane jest podsumowanie dotychczasowych prac związanych z realizacja Procesu oraz wyznaczane są nowe cele i zadania na następne lata.


Spotkanie Ministrów w Leuven and Louvain-la-Neuve 2009

 


Każda konferencja kończy się wydaniem komunikatu zawierającego postanowienia końcowe i wyznaczającego priorytetowe obszary działalności na kolejne lata. Ponadto Ministrowie zapoznają się ze sprawozdaniami i dokumentami opracowanymi przez różne organizacje, czasem przyjmują je jako obowiązujące dobre praktyki bądź standardy postępowania.

 

Więcej o wynikach konferencji ministrów oraz o przyjętych raportach można przeczytać na stronach internetowych poszczególnych konferencji. Łącza dostępne są na stronie  → www.ehea.info

 

 

gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW w PRADZE w dniach 18-19 maja 2001 roku.

 

Komunikat Praski [Plik PDF pl] [Plik PDF en] podpisało 32 sygnatariuszy, potwierdzając ogólne kierunki działań wyznaczone przez Deklaracje Bolońską oraz wytyczając cele na kolejne lata:

 • promocję uczenia się przez całe życie (LLP – Lifelong Learning Programm);
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy instytucjami akademickimi a studentami;
 • potrzebę promocji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na Świecie;
 • stworzenie kierunków studiów o tematyce europejskiej.

 


gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW w BERLINIE w dniach 18-19 września 2003 roku

 

W Komunikacie Berlińskim [Plik PDF pl] [Plik PDF en], podpisanym przez 33 sygnatariuszy, wyznaczono następujące cele na kolejne 2 lata:

 • stworzenie systemu zapewniania jakości w krajach biorących udział w Procesie Bolońskim;
 • rozszerzanie dwustopniowej struktury studiów o trzeci stopień – studia doktoranckie;
 • wprowadzenie od 2005 roku suplementu językowego do dyplomu;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego i Europejską Przestrzenią Badawczą.

 


gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW w BERGEN w dniach 19-20 maja 2005 roku

 

Na konferencji w Bergen, podsumowując realizację celów związanych z wzmocnieniem sfery badań naukowych, 45 ministrów podpisało Komunikat z Bergen [Plik PDF pl] [Plik PDF en] wyznaczając kolejne cele:

 • rozwój studiów doktoranckich oraz powiązanie sektora szkolnictwa wyższego z sektorem badań;
 • wymiar społeczny Procesu Bolońskiego tj. zapewnienie dostępności do studiów szczególnie studentom z grup o niższym statusie społecznym;
 • usuwanie barier w mobilności poprzez m.in. akceptację pełnego uznawania okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej.


Podczas Konferencji przyjęto dwa dokumenty:

„Standards and Gudelines for Quality assurance in European Higher Education Area” [Plik PDF pl] [Plik PDF en] – dokument ten wyznacza podstawowe standardy jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym;

„Framework for Qualifications in the European Higher Education Area” [Plik PDF pl] [Plik PDF en] – określa Ramową Strukturę Kwalifikacji opartą na trzech stopniach edukacji wyższej oraz na efektach kształcenia i kompetencjach.


 

gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW w LONDYNIE w dniach 17-18 maja 2007 roku

 

Na konferencji w Londynie ustalono priorytety i cele realizowane do 2009 roku i zatwierdzone w Komunikacie Londyńskim [Plik PDF pl] [Plik PDF en]:

 • likwidację przeszkód w rozwoju mobilności;
 • tworzenie krajowych strategii w zakresie wymiaru społecznego szkolnictwa wyższego;
 • zbieranie i udostępnianie danych o realizacji Procesu Bolońskiego;
 • zwrócenie uwagi na zatrudnialność absolwentów w odniesieniu do każdego z trzech cykli kształcenia;
 • promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na świecie.

Nawiązując do wyznaczonych zadań związanych z promocją europejskich szkół wyższych na świecie, ministrowie przyjęli dokument pod tytułem:

„Strategy for European Higher Education Area in global setting” [Plik PDF en]

 

 

gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW w LEUVEN/LOUVAIN-LA-NEUVE w dniach 28-29 Kwietnia 2009 roku

 

Komunikat z Leuven/Louvain-la-Neuve [Plik PDF pl] [Plik PDF en] (podpisany przez 46 ministrów) podsumowuje realizację Procesu Bolońskiego oraz wyznacza cele i priorytety dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego:

 • wymiar społeczny szkolnictwa wyższego - zapewnienie równego dostępu i możliwości ukończenie studiów;
 • dalszy rozwój programu uczenia się przez całe życie, ze szczególnym podkreśleniem wdrażanie krajowych ram kwalifikacji;
 • zatrudnialność absolwentów i współpraca uczelni z rynkiem pracy;
 • upodmiotowienie studenta w procesie kształcenia i organizacji szkolnictwa wyższego;
 • powiązanie edukacji, badań i innowacji;
 • umiędzynarodowienie studiów;
 • wzrost mobilności poprzez tworzenie tzw. "okienek mobilności" oraz wspólne kształcenie;
 • zbierania danych i tworzenie baz danych potrzebnych dla sprawnego monitorowania postępu w zakresie mobilności, wymiaru społecznego i zatrudnialności;
 • opracowanie mechanizmów ułatwiających identyfikowanie i porównywanie instytucji szkolnictwa wyższego w Europie (klasyfikacje i rankingi szkół wyższych);
 • zwrócenie uwagi na finansowanie szkolnictwa wyższego.


gwiazdka KONFERENCJA MINISTRÓW BUDAPESZT/WIEDEŃ w dniach 11-12 marca 2010 roku

 

Na jubileuszowej konferencji w 10 rocznicę Deklaracji Bolońskiej, Ministrowie oficjalnie zainaugurowali Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, deklarując jednocześnie przywiązanie do zasad wolności akademickiej, autonomii i odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego jako fundamentów EOSW.

 

Potwierdzona została zasadność celów Procesu Bolońskiego oraz ich kontynuowanie w EOSW, jednocześnie zdeklarowano dalszą realizację uzgodnionych celów i programu działań na następną dekadę wyznaczonych w Komunikacie z Leuven/Louvain-la-Neuve.

 

Do grona uczestników Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przyjęty został Kazachstan i Deklarację z konferencji Budapeszt/Wiedeń [Plik PDF pl] [PDF file en] podpisało 47 ministrów.

 

KONFERENCJA MINISTRÓW w ERYWANIU w dniach 14-15 maja 2015 roku

 

Kolejne spotkanie ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) odbyło się w Erywaniu (Armenia) w dniach 14-15 maja 2015 r. Wśród nowych priorytetów we wdrażaniu Procesu Bolońskiego na lata 2015-2018 wskazano: podnoszenie jakości i przydatności kształcenia, poprawę zatrudnialności absolwentów, poszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego w kontekście wyzwań demograficznych, imigracji i konfliktów zbrojnych oraz spójne wdrażanie dotychczas uzgodnionych reform systemowych w szkolnictwie wyższym.


Ministrowie uznali za konieczne położenie nacisku na współpracę w stosowaniu innowacyjnych metod dydaktycznych. Mają one wykorzystywać nowoczesne technologie, wspierać kształcenie zorientowane na studenta oraz pomagać nauczycielom akademickim w doskonaleniu kompetencji dydaktycznych. Przedstawiciele przyjęli również założenia dotyczące m.in. monitorowania karier zawodowych absolwentów, wspierania uznawania kształcenia wcześniejszego, umożliwienia państwom prowadzącym studia w ramach krótkich cykli włączenia ich do ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego oraz wspierania mobilności studentów i kadry akademickiej z krajów ogarniętych konfliktami. Zaakceptowane zostały także znowelizowane Standardy i Wskazówki dotyczące zapewniania jakości w EOSW, europejskie podejście do zapewniania jakości wspólnych programów studiów oraz nową wersję przewodnika ECTS.


Ministrowie pozytywnie rozpatrzyli wniosek Białorusi o członkostwo w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, która została 48. państwem biorącym udział w Procesie Bolońskim. Jednocześnie przyjęto mapę drogową zawierającą zobowiązania Białorusi do reformy krajowego systemu szkolnictwa wyższego.


KOMUNIKAT Z KONFERENCJI [PLIK PDF]