pasek Bolonia
Realizacja Procesu Bolońskiego PDF Drukuj Email


strałki

Realizacja postanowień Procesu Bolońskiego, który angażuje większość państw europejskich, Unię Europejską i organizacje międzynarodowe, uwzględniała zróżnicowanie i autonomię poszczególnych państw, dlatego podejmowanie najważniejszych decyzji realizowane jest na poziomie „międzyrządowym” - na podstawie consensusu osiąganego przez ministrów odpowiedzialnych za edukację wyższą 47 państw uczestniczących.

 

Aby zapewnić prawidłowa realizację postulatów bolońskich oraz ich kontynuacje w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego stworzone zostały odpowiednie struktury wspierające umożliwiające wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy 47 państwami uczestniczącymi oraz wspomagające szybki proces decyzyjny.

 

 

Równocześnie państwom biorącym udział w Procesie pozostawiona została wolność tempa wprowadzania zarządzeń i narzędzi Procesu Bolońskiego. Z tego powodu stopień zaawansowania w realizacji założeń Procesu jest różny w poszczególnych państwach.

 

Po inauguracji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w marcu 2010 roku, i decyzji o kontynuacji wdrażania postulatów bolońskich, wypracowana struktura organizacyjne została zachowana, aby zapewnić ciągłość działań.

 

 

 

STRUKTURĘ Procesu Bolońskiego, a obecnie EOSW, TWORZĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

 

gwiasdka Konferencje Ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe państw tworzących EOSW

Odbywające się cyklicznie co 2 lata spotkania ministrów, na których podejmowane są podstawowe decyzje, które wyrażane są w odpowiednich Komunikatach.

gwiasdka Struktury wspierające /Instytucje Procesu Bolońskiego

Zadaniem struktur jest przygotowywanie spotkań ministrów, koordynowanie prac grup roboczych, informowanie o postępach działań.

gwiasdka Organizacje Międzynarodowe

Na zlecenie instytucji Procesu Bolońskiego i Konferencji Ministrów wykonują badania, wydają opinię oraz ułatwiają wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi uczelniami oraz podejmowanie wspólnych działań

gwiasdka Instytucje państwowe krajów tworzących EOSW

Koordynują wdrażanie postanowień Procesu w krajach tworzących EOSW oraz dostosowują odpowiednie akty prawne dotyczące szkolnictwa wyższego.

 


Wielopoziomowa i rozbudowana struktura wsparcia realizacji postulatów bolońskich pozwala na współpracę głównych zainteresowanych stron w charakterze partnerów, w stosunkowo nieformalnej atmosferze co zwiększa poczucie zaangażowania i odpowiedzialności wśród stron.


Aby szerzej rozpowszechniać idee Procesu organizacje międzynarodowe oraz państwa tworzące EOSW organizują konferencje i seminaria szkoleniowe, które są ogłaszane w kalendarzu wydarzeń na oficjalnej stronie procesu Kalendarz.